.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ
(1-04-2006)


Το Σάββατον 1η Απριλίου 2006 επραγματοποιήθη Γενική Σύναξις της Αδελφότητος της Ιεράς καί Σεβασμίας Μονής των Ασωμάτων Πετράκη. Η Ημερίς άρχισε με Θεία Λειτουργία τελεσθείσαν εις το Καθολικόν της Ιεράς Μονής υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ με τη συμμετοχή πολλών Πατέρων.
Μετά τό κέρασμα εις τήν Τράπεζαν της Ιεράς Μονής οι Πατέρες μετέβησαν εις την αίθουσαν συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου όπου παρουσία τεσσαράκοντα – τριών (43) Πατέρων καί αδελφών επραγματοποιήθη η Γενική Σύναξις έχουσα ως κεντρικόν θέμα τάς μορφάς συγχρόνων Γερόντων οι οποίοι διηκόνησαν εν κόσμω.
Πρώτος έλαβε τόν λόγον ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ο οποίος ωμίλησε εμπεριστατωμένως περί Μετανοίας, ως σκοπού επιδιωκομένου ιδίως εν τοις πλαισίοις της Μεγάλης Τεσσαρακοστής καί ως χαρακτηριστικού στοιχείου του πνευματικού ανθρώπου καί δή του εν τω κόσμω διαβούντος αγάμου κληρικού. Ο Σεβασμιώτατος ανεφέρθη εις το τι είναι μετάνοια, ποία τα είδη αυτής, πως αποκτάται και ποία τα αποτελέσματα αυτής.
Εν συνεχεία ωμίλησεν ο Ελλογιμώτατος κ. Στυλιανός Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είχεν ως Θέμα την μορφήν του Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη, Ηγουμένου της εν Ευβοία Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος. Ανεφέρθη κυρίως εις τα προσωπικά του βιώματα εκ της αναστροφής του μετά του μακαριστού πατρός, τον τρόπον καθ’ ον ελειτούργει, και τας εσωτερικάς του ανησυχίας και εμπειρίας.
Μετά το γενόμενον διάλειμμα, τον λόγον έλαβεν ο Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ο οποίος ωμίλησε περί των μακαριστών Πατέρων Πορφυρίου και Παϊσίου. Κυρίως ανεφέρθη εις τας προσωπικάς του εμπειρίας εκ της μετ’ αυτών συναναστροφής ως και τον τρόπον της διαβιώσεώς των. Μετά την εισήγησιν ηκολούθησε γενική συζήτησις επί των λεχθέντων, καθ’ ην έλαβον τον λόγον πολλοί Πατέρες αναφερθέντες και εις επίκαιρα ζητήματα και εις δυσκολίας τας οποίας αντιμετωπίζουν κατά την εν τω κόσμω διακονίαν των.
Η Γενική Σύναξις των Πατέρων και αδελφών ωλοκληρώθη με την φήμην του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Άθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ως και την φήμην του παρόντος Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ, επηκολούθησε δε Τράπεζα ως μία εισέτι ευκαιρία συμπνευματισμού καί επικοινωνίας των αδελφών μετ’ αλλήλων.