ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ (Σελ. 3η)

 

.δ.
 

 

ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 


 

ΣΕΛΙΔΑ
1, 2, 3, 4.

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 4η

Όπως πληροφορούμεθα απο «Γράμμα», «Περί συντηρήσεως της Σχολής Ντέκα» της 1ης Μαίου 1806, που υπογράφει ο ηγούμενος της Μονής μας Διονύσιος, πέντε ιερομόναχοι, ένας διάκονος, δέκα μοναχοί και οι δημογέροντες της πόλεως και «επιβεβαιοί» ο μητροπολίτης Αθηνών Γρηγόριος, ο ηγούμενος της Μονής Ασωμάτων Διονύσιος Πετράκης «την Ελληνικήν σχολήν του Μακαρίτου και αοιδίμου εκείνου Ιωάννου Ντέκα (.....) ηθέλησε ν’αναλάβη εις την ευατού επίσκεψιν, τουτέστιν απεφάσισε να την διακρατή και να την συντηρή ιδίοις αυτού αναλώμασιν εις άπαντα τον χρόνον αυτός τε και οι εκείνου διάδοχοι».Παράλληλα με τα έξοδα συντηρήσεως και λειτουργίας της Σχολής το Μοναστήρι διέθετε και όλα τα αναγκαία για την συντήρηση των δώδεκα πτωχών Αθηναίων σπουδαστών της.
Στα 1812, ο Διονύσιος, μαζί με τους Ηγουμένους των Μονών Πεντέλης και Καισαριανής, ιδρύει ένα είδος επιστημονικής Σχολής για τους νέους των Αθηνών. Δύο χρόνια αργότερα το 1814, έγραψε η περίφημη ελληνική εφημερίδα της Βιέννης «Λόγιος Ερμής»: «Τα εν Αθήναις Μοναστήρια εσύστησαν έτι και φιλοσοφικόν σχολείον, των οποίων οι ηγούμενοι και οι περί αυτούς ιερομόναχοι, αισθανθέντες τα απο της φιλοσοφίας καλά, οικεία προαιρέσει, πληρώνουσι τον ετήσιον μισθόν του φιλοσόφου διδασκάλου. Είθε να εμιμούντο το καλόν τούτο παράδειγμα και όλοι οι ημέτεροι εκκλησιαστικοί». Και τη αληθεία τότε ευδοκιμήσει το Γένος, όταν οι ιερείς φιλοσοφήσωσιν ή οι οικείοι ιερατεύσωσιν» Η Σχολή αυτή λειτούργησε ως το 1825 και διδάσκαλοί της διέτελεσαν, ανάμεσα στους άλλους, ο ιερομόναχος Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός και ο Γεώργιος Γεννάδιος.
Γ. Όταν το έθνος απελευθερώθηκε και προέκυψε ανάγκη στεγάσεως ευαγών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η Μονή πετράκη ήρθε αμέσως
« αυτεπάγγελτος βοηθός» Μνημονεύουμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που έχουν οικοδομηθεί επάνω σε οικόπεδα που προσέφερε το Μοναστήρι μας:
1. Το 1842 και το 1856, συνολικά 8.816 τ. μέτρα παρά την οδό Βασιλίσσης Σοφίας, για την παλαιά Ριζάρειο Σχολή.
2. Το 1859, 5.871 μέτρα παρά την οδό Πανεπιστημίου, για την Ακαδημία Αθηνών.
3. Το 1867, 2.850 μέτρα παρά την οδό Πατησίων, για το Πολυτεχνείο.
4. Το 1871, 1000 μέτρα στο Μαρούσι, για Δημοτικό Σχολείο
5. Το 1875, 667 μέτρα παρά την οδό Πανεπιστημίου, για την Εθνική Βιβλιοθήκη
6. Το 1876, 10 στρέμματα πίσω απο τον «Ευαγγελισμό», για το Μαράσλειο Διδασκαλείο
7. Το 1881, οικόπεδο στο Μενίδι, για Δημοτικό Σχολείο
8. το 1884, 6.145 μέτρα πίσω απο τον «Ευαγγελισμό», για την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή.


ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 4η